Stres ehokardiografija

Stres ehokardiografija

STRES - EHOKARDIOGRAFIJA je neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje koronarne bolesti koja se izvodi kod pacijenata sa sumnjom na postojanje koronarne bolesti, tačnije značajnog aterosklerotskog suženja arterijskih krvnih sudova srca.

Postoje različiti provokativni testovi za otkrivanje ishemije (slabe prokrvljenosti srčanog mišiča).

U prvoj grupi su testovi kojima se  postiže  povećana potražnja za kiseonikom (najčešče se koristi  test fizičkim opterećenjm i Dobutaminski test), druga  grupa su testovi kojima se smanjuje ponuda za kiseonikom srčanog mišića (najpoznatiji je Dipiridamolski i Adenozinski test) a treća grupa su  kombinovani testovi.

Princip Dobutaminskog testa se sastoji u tome da se primenom supstance, u ovom slučaju Dobutamina, koje se daje  pomoću infuzione pumpe preko kanile plasiranje u kubitalnu venu, daje određena količina leka čime se postiže ubrzan srčani rad čime se povećava potreba srčanog mišića za kiseonikom. Na taj način se isprovocira eventualna nedovoljna prokrvljenost srčanog mišića. U isto vreme se prati puls, krvni pritisak, EKG zapis, a sve vreme se funkcija leve komore srca prati ehokardiografski (ultarzvukom). Ako dođe do pojave ishemije, uočava se smanjena pokretljivost  jednog ili više zidova leve komore, što predstavlja indirektan dokaz da na krvnom krvnom sudu, koji je odgovoran za ishranu zahvaćenog dela srca, postoji značajno suženje.

Suštinska prednost testa se sastoji u tome što je poznato da u tzv. ishemijskoj kaskadi, to jest vremenskom nastanka ishemije (slabe prokrvljnosti srčanog mišića) poremećaj kinetike (pokretljivosti zidova leve srčane komore), nastupa pre elektrokardiografskih promena i pre pojave bola u grudima. U tom smislu se ovaj test smatra osetljivijim za otkrivanje koronarne bolesti u odnosu na klasičnu ergometriju.

Koje još informacije može da nam pruži Stres eho?

To je otkrivanje  vitalnosti  delova srčanog mišića (živog dela miokarda u regiji gde postoji slabija pokretljivost zida leve komore). Izvodi se kod bolesnika koji već imaju dokazanu koronarnu bolest ili oslabljenu funkciju srčanog mišića u miru. 

Kod određene grupe pacijenata ovim testom moguće je pokazati da izvesni delovi zida srčanog mišića, koji u mirovanju deluju neishranjeno (slabo se kreću), mogu se popraviti tj. bolje se kretati tokom testa. Ovo otvara mogućnost revaskularizacije (stentovima ili aortokoronarnim baj-pasom) tih delova srca.

Kako izgleda pregled?

Test obično traje između 45 i 60 minuta sa pripremom, a trajanje testa, pre svega, zavisi od toga koliko je pacijentu potrebno da dostigne zadatu vrednost srčane frekvence, koja zavisi od životne dobi pacijenta. Test je bezbedan i radi se u ambulantnim uslovima.

 U našoj ordinaciji Stres ehokardiografije radi dr Snežana Stojšić ,kardiolog sa Instituta za kardiovaskularne bolesti, Sremska Kamenica.

Podeli ovaj tekst: